( அமிர்த தாரா தீட்சை பெறுவதற்கு...........!! click here )காமத்தில் முளைத்த மந்திரம் - தொடர்